کد خبر: 1634
کتاب جستجوی اختلالات ژنتیکی در NCBI منتشر شد
کتاب جستجوی اختلالات ژنتیکی در NCBI توسط فضل اله میرزائی نسب و میر ساعد میری نرگسی تالیف شده است.

کتاب جستجوی اختلالات ژنتیکی در NCBI توسط فضل اله میرزائی نسب و میر ساعد میری نرگسی تالیف شده و انتشارات راز نهان آن را چاپ کرده است.