رسالت پژوهشکده : تلاش جهت ساماندهی پژوهش های زیست فن آوری پزشکی در راستای اولویت کشور
  • جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
  • اجمعه ٢٥ ذی حجّه ١٤٤١
  • Friday, August 14, 2020
صفحه اصلی اخبار دوره‌های آموزشی تحلیل و گزارش علمی اطلاعات عمومی مراکز تحقیقاتی پیوندها درباره ما تماس با ما  
کد مطلب :   3021 تاریخ انتشار: 
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
- 13:31 تاریخ آخرین ویرایش :
  1396/09/04
بازدید:   91  
 
فلاونوئیدهای گیاهی، منشا داروهای ضدمیکروبی جدید هستند
فلاونوئیدهای گیاهی، منشا داروهای ضدمیکروبی جدید هستند
افزایش شیوع عفونت‌ها در جهان و مقاومت عوامل بیماری‌زا به داروهای موجود، محققان را به‌طور مرتب به یافتن داروهای مؤثر و جدید وامی‌دارد. در این رابطه، محققان ایرانی تأثیرات مشتقات مهم گیاهی به نام «فلاونوئیدها» را به‌طور همه‌جانبه مورد مطالعه قرار داده‌اند.

به گزارش ایسنا در ﻃﻮل دهه‌های اﺧﯿﺮ ﺑﺮوز عفونت‌های ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای، در ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ، درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ، ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ و همچنین استفاده‌کنندگان ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ یا لوله‌های جایگذاری شده درون بدن افزایش‌یافته اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ عفونت‌ها به‌عنوان ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﻋﻮاﻣﻞ مرگ‌ومیر در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن‌ها بالاخص در مورد عفونت‌های قارچی شده است.

اﻣﺮوزه ﺗﻨﻮع داروﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ عفونت‌ها ﺗﺠﻮﯾﺰ می‌شوند، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ از داروﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای بیماری‌های ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف می‌شوند. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻊ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن داروﻫﺎ در درﻣﺎن بیماری‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرﭼﯽ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ عوامل بیماری‌زای قارچی به آن‌ها ﺷﺪه اﺳﺖ. ازاین‌رو تلاش‌های ﻓﺮاوانی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ در جریان است.

در این رابطه، گروهی از محققان کشورمان سعی کرده‌اند تا با انجام یک مطالعه مروری و جامع، فعالیت‌های ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎت «ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ»، به‌عنوان بخشی از مهم‌ترین مواد مؤثره دارویی مستخرج از گیاهان را مورد ارزیابی علمی قرار دهند.

در این تحقیق، پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، بانک‌های اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ مهم جهانی ﻧﻈﯿﺮ Medline ، ISI Web of science ،Google scholar ،Scopous ، Science Direct ، Ebsco و همچنین بانک‌های اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داخل کشور ﻣﺜﻞ  Irandoc ،SID ، Magiran ،Iranmedex و MEDLIB  را ﺑﺎ واژه‌های ﮐﻠﯿﺪی مناسب مورد کاوش جامع قرار داده و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ و منتشرشده ﻃﯽ سال‌های 2016-1980 میلادی را استخراج کرده و تحت مطالعه عمیق قرار داده‌اند.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه، اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ازجمله ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺮوﻗﯽ، اثرات ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، اثرات آنتی‌اکسیدانی و ﺿﺪﺗﻮﻣﻮری در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت مختلف ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

بر اساس یافته‌های این مطالعه، مواد مؤثره گیاهی نظیر ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮی از ﻋﻮاﻣﻠﯽ مثل آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎیی دارند که اغلب از خود میکروب‌ها نشات می‌گیرند. با این‌ وجود می‌توان از ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ به‌عنوان ﻧﺴلی ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﭼﻨﺪﯾﻦ مورد «هم‌افزایی» ﺑﯿﻦ خود ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و درﻣﺎنﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ فعالیت‌های ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درکنار قابلیت هم‌افزایی ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، می‌توانند فعالیت‌های منجر به بیماری میکروارگانیسم‌ها را ازجمله ﺳﯿﮕﻨﺎل دریافت‌کننده اﺣﺴﺎس، آنزیم‌ها و ﺳﻤﻮم ﻣﻬﺎر کنند.

این موارد مهم باعث شده که به‌طورکلی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، به‌منظور استفاده از مزایای داروﯾﯽ آن‌ها به هدفی مهم بدل شود.

به گفته محققان، ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻨﺠﺎ، بهینه‌سازی اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ داروی ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ قابل‌قبول ﺑﺎﺷﺪ.

پژوهشگران معتقدند استفاده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ در آﯾﻨﺪه، می‌تواند ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎی ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ارزان‌تر و ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

گفتنی است نتایج مطالعه فوق، در مجله «ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران منتشر شده است.

منبع: ﺻﺎﻟﺤﯽ، ز. و همکاران. 1396. ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، 6(2): 21-10.

منبع : ایسنا
نویسنده خبر : مدیر پورتال
کلید واژه
 
اخبار مرتبط
دستیابی به تکنیک تولید پروتئین دارویی در خروس مهندسی شده رشد تولید داروهای زیستی در کشور/ صرفه جویی ارزی 6۰۰ میلیون دلاری کسب رتبه چهارم ایران در تولید داروهای زیست‌فناوری در منطقه 61 داروی بیوتکنولوژی در اولویت ایران است/۲9 قلم تولید شد/۱۲ قلم دارو هیچ خواهانی برای تولید ندارد طراحی سامانه هوشمند داروهای ضد سرطان از سوی محققان کشور حمایت از طرح‌های زیست‌فناوری پزشکی خالص سازی پروتئین‌ با فناوری نانو/ کاربرد در ساخت داروهای نوترکیب ایران پیشتاز تولید داروهای زیست‌فناوری در منطقه است ژن درمانی، چشم اندازی نو در درمان هموفیلی بررسی کاربرد نانوزیست‌فناوری در دارورسانی عرضه داروهای جدید بیوتکنولوژی داخلی به بازار تا 5 سال دیگر هر ویال داروی بایوتکنولوژی معادل 200 بشکه نفت ارزآوری دارد چگونه نانوداروها از دام «کـبد و طـحـال» فراری دهیم؟ به دنبال کشف اسرار هویت سلول های رنین ساخت نانوروباتهای دارورسان با استفاده از دی ان ای دارویی که زمان تب کردن شما را می‌فهمد آیا می توان از سلول های بنیادی قرص یا کپسول تولید کرد؟ بازار پادتن‌های تک‌دودمانی درمانی نانوذراتی که مانع از بروز مقاومت دارویی در تومور می‌شوند آینده صنعت داروسازی در گفتگو با دکتر فرید دُرکوش
ارسال نظر
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.

3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

4.حداکثر کاراکتر مجاز جهت ارسال نظر 1000 کاراکتر می باشد.
نام:
ایمیل:
نظر:
 
کد امنیتی :
تولید مجدد